REWOLUCJA
W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH


WARSZTATY

PROGRAM
REJESTRACJA
Dni
Godzin
Minut
Sekundy

zostało do wydarzenia

Centrum Konferencyjne Golden Floor, ul. Chłodna 51, Warszawa

14-15 września 2020

POBIERZ BROSZURĘ

W konsekwencji nowe przepisy wymagać będą od jednostek zamawiających nie tylko odmiennego sposobu kontraktowania zamówień publicznych w sensie proceduralnym ale również zrewidowania dotychczasowych praktyk zakupowych w kontekście realizacji koncepcji nowego prawa zamówień publicznych.Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników jednostek zobligowanych do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wejdą w życie nowe akty prawne regulujące rynek zamówień publicznych w Polsce tj. ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych.


Ustawodawca dokonał istotnych zmian m.in. w sposobie prowadzenia postępowań o wartości poniżej progów unijnych, wprowadził nową kategorię i zasady udzielania zamówień w progu bagatelności (o wartości 50 -130 tys. zł netto), wprowadzono obowiązek sporządzenia analizy potrzeb i wymagań w kontekście możliwości zaspokojenia potrzeb zamawiającego czy też dodatkowe obowiązki zamawiającego związane z ewaluacją zrealizowanych umów.


Dodatkowo ustawodawca wprowadził szereg zasad kształtowania umów wprowadzając w szczególności obligatoryjne postanowienia każdej z nich, katalog klauzul abuzywnych, jak również określając nowe zasady waloryzacji wynagrodzenia wykonawców.


PROGRAM

Dzień I 14 września

9:00 - 9:30

Rejestracja Gości

9:30 - 11:30

SESJA I

Nowa systematyka ustawy, cele ustawy, podział na działy, działy wspólne obowiązujące w postępowaniach krajowych i unijnych

Postępowania o wartości zamówienia poniżej 130 000 zł. Zamówienia bagatelne od 50 000 zł (jakie przepisy obowiązują)

 • spis działów,
 • działy obowiązujące niezależnie od wartości zamówienia
 • ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym,
 • inne obowiązki dla zamówienia bagatelnego

11:30 - 11:45

Przerwa na kawę

11:45 - 13:30

SESJA II

Nowe definicje istotne dla prowadzonego postępowania

Polityka zakupowa – kogo dotyczy

Analiza potrzeb zamawiającego

 • dokumenty zamówienia,
 • warunki zamówienia,
 • kiedy SIWZ, kiedy opis potrzeb i wymagań
 • cele polityki,
 • adresaci,
 • powiązanie polityki zakupowej z prawem zamówień publicznych
 • kogo dotyczy,
 • zakres analizy,
 • wpływ analizy na konkretne postępowanie o udzielenie zamówienia

13:30 - 14:00

Lunch

14:00 - 16:00
SESJA III


Konsultacje rynkowe

Zmiany w zasadach szacowania wartości zamówienia

Komunikacja zamawiającego z wykonawcami

 • kiedy stosować,
 • przebieg konsultacji,
 • sposób dokumentowania
 • zasady szacowania,
 • opcje i wznowienia,
 • agregacja,
 • inne zmiany
 • komunikacja w postępowaniach krajowych
 • komunikacja w postępowaniach unijnych

16:00

Zakończenie


PROGRAM

Dzień II 15 września

9:00 - 9:30

Rejestracja Gości

9:30 - 11:30

SESJA I

Postępowania powyżej progów UE.

 • Podział zamówienia na części
 • Opis przedmiotu zamówienia
 • Wadium
 • Kwalifikacja podmiotowa:

a) warunki udziału w postępowaniu,

b) podstawy wykluczenia obligatoryjne i fakultatywne, zasada proporcjonalności,

c) udostępnianie zasobów,

d) wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

 • Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe
 • Przetarg nieograniczony po zmianach
 • Termin związania ofertą – nowe podejście
 • Składanie i otwarcie ofert – ułatwienia
 • Nowe podstawy odrzucenia oferty
 • Kiedy zamawiający może unieważnić postępowanie
 • Konkurs jako nowy sposób pozyskanie zamówienia publicznego.

11:30 - 11:45

Przerwa na kawę

11:45 - 13:30

SESJA II

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego.

 • Zasada współdziałania zamawiającego i wykonawcy
 • Klauzule abuzywne – niedozwolone
 • Minimalne obowiązkowe postanowienia umowne
 • Waloryzacja wynagrodzenia
 • Dopuszczalność zmiany umowy
 • Podwykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • Ewaluacja realizacji umowy, kiedy wymagana i w jakim celu
 • Obowiązki stosowania zaliczek lub częściowych płatności.

13:30 - 14:00

Lunch

14:00 - 16:00
SESJA III


Zmiany w przepisach dotyczących środków ochrony prawnej

Polubowne rozwiązywanie sporów

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Kontrola udzielania zamówień – komitet ds. kontroli

Pytania i odpowiedzi.

16:00

Zakończenie


PRELEGENT

Adam Wiktorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych

Ekspert z dziedziny zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem w procesie udzielania zamówień publicznych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, nabytym m.in. w Biurze Zamówień Publicznych w Agencji Rządowej (PARP) zajmującej się zarządzaniem funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich. Odpowiedzialny za formalno-prawną stronę udziału Sekcji Polskiej w Wystawie Międzynarodowej EXPO 2008 w Saragossie. Ekspert ds. zamówień publicznych w ramach projektów dofinansowywanych ze środków krajowych (m.in. NFOSiGW) jak i ze środków Unii Europejskiej. Doświadczony trener w zakresie zamówień publicznych (w ramach przeprowadzonych szkoleń przeszkolił dotychczas kilka tysięcy osób), pełnomocnik stron w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą, autor wielu opinii w zakresie stosowania przepisów prawa zamówień publicznych. W codziennej praktyce zajmuje się bieżącą obsługą jednostek zamawiających oraz wykonawców w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.Wpisany na listę ekspertów zewnętrznych w obszarze zamówień publicznych byłego Ministra właściwego ds. gospodarki w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka. Autor licznych publikacji zamieszczanych w poradnikach i w prasie zamówieniowej w tym w Gazecie Prawnej, miesięczniku „Zamówienia Publiczne Doradca”, miesięczniku „Przetargi Publiczne”, jak również autor m.in. poradników „Dialog konkurencyjny” w ramach serii Tryby Udzielania Zamówień Publicznych, „Zamówienia publiczne na dostawy i usługi”, współautor - „Zasady udzielania zamówień publicznych” (Wydawnictwo Presscom). Stały autor komentarzy prezentowanych w ramach „Navigator Zamówienia Publiczne” udostępnianych w ramach Serwisu prawniczego LEX (Wolters Kluwer Polska).

REJESTRACJA

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Administratorem Państwa danych osobowych jest INFOR PL S.A. (więcej informacji).

KROK 1: Dane firmy i zgłaszającego
1495 PLN

WARSZTATY PŁATNE

Cenę netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23%

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Aneta Olczak

Kierownik projektu

+48 510 024 780

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

szkolenia@infor.pl

22 212 13 14

ORGANIZATOR

PATRONI MEDIALNI

Copyright © 2018 IDEORIA SP. Z O.O.